Member

Vo. : mocony
Cho. : tomo
Gui. : yousuke
Sax. : ken-chan
Bass. : waka
Dr. : kazumi
Per. : taku
Keyb. : hory
Pf.&Or. : O-chan+