Member

Vo. : mocony
Cho. : tomo
Gui. : GreatTakashiHori
Sax. : ken-chan
Bass. : waka
Dr. : kazumi
Per. : kin-chan
Keyb. : hory
Pf.&Or. : O-chan+